Dr Joanna Siekiera

Joanna Siekiera jest prawnikiem międzynarodowym, doktorem nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce publicznej. Wykłada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bergen w Norwegii. Była stypendystką rządu Nowej Zelandii na Uniwersytecie Victorii w Wellington. Tezę doktorską obroniła w 2017 r. na Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej specjalizacja to prawno-polityczne relacje na Pacyfiku Południowym, a także międzynarodowe prawo wojenne i regionalna architektura bezpieczeństwa. W Bergen Pacific Studies Research Group odpowiedzialna jest za prawne aspekty formowania norm oraz nowelizację umów dotyczących prawa morza, prawa ochrony środowiska i suwerenności państw w Oceanii. Odbyła staże m.in. w polskich placówkach dyplomatycznych, niemieckim Institute of Cultural Diplomacy, rosyjskiej Szkole Prawa Humanitarnego, United Nations CIMIC Training School oraz Francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i Strategicznych. Wykładała na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, biorąc także udział w manewrach międzynarodowych jako LEGAD. Autorka ponad 80 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym w kilku językach oraz seminariów m.in. w Kanadzie, Gruzji, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Ukrainie, Belgii, Estonii.

ENG:

Joanna Siekiera is an international lawyer, Doctor of Social Sciences in public policy sciences. She lectures at the Faculty of Law at the University of Bergen in Norway. She was a scholarship holder of the New Zealand Government at the Victoria University in Wellington. She defended her doctoral thesis in 2017 at the Collegium of Socio-Economics of the Warsaw School of Economics. Her specialization is legal and political relations in the South Pacific, as well as international humanitarian law and regional security architecture. In the Bergen Pacific Studies Research Group her responsibility is for legal aspects of norm drafting and amendment of agreements regarding the law of the sea, environmental law and the sovereignty of states in Oceania. She completed internships i. a. in the Polish diplomatic missions, Institute of Cultural Diplomacy in Germany, School of Humanitarian Law in Russian, United Nations CIMIC Training School, and the French Institute of International and Strategic Affairs. She lectured at the University of Wrocław and the War Studies University in Warsaw, also serving as a LEGAD in international exercises. She is the author of over 80 scientific publications in several languages and seminars i. a. in Canada, Georgia, France, Great Britain, Austria, Ukraine, Belgium and Estonia.

kontakt: joanna.siekiera@uib.no