O Fundacji

Fundacja Akademia Kadr Europejskich powstała jako wspólna idea młodych przedstawicieli środowisk akademickich, społecznych, administracyjnych i biznesowych podzielających dwa cele: wzmacnianie Polski na scenie europejskiej oraz lepsze zrozumienie Europy w Polsce.

Wierzymy, że miejsce Polski było, jest i będzie w Europie, zaś proces integracja w ramach struktur UE jest fundamentem pokoju i dobrobytu na kontynencie. Wierzymy, że członkostwo Polski w Unii jest nie tylko szansą ale i zobowiązaniem do kształtowania międzynarodowej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i kulturowej zgodnej z naszą racją stanu i we współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami.

Wierzymy, że w obliczu transformacji systemu międzynarodowego, postępu technologicznego oraz zmian społeczno-gospodarczych, Europa – bardziej niż kiedykolwiek – powinna mówić jednym głosem i aktywnie kształtować rzeczywistość XXI wieku. Wierzymy, że wobec nowych wyzwań, odpowiedzią powinna być ambicja, wizja i odwaga wspólnoty europejskiej.
Wierzymy, że rozszerzenie Unii o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej było naturalnym zwieńczeniem upadku Żelaznej Kurtyny, która na półwiecze pozbawiła Stary Kontynent, wedle słów św. Jana Pawła II, „możliwości oddychania dwoma płucami: zachodnim i wschodnim”. Wierzymy, że podmiotowość regionu i głos Polski w debacie europejskiej jest niezbędny by kierunek rozwoju Unii odpowiadał wartościom i interesom wszystkich mieszkańców kontynentu a różnorodność kultur i doświadczeń historycznych jest bogactwem Europy.

Wierzymy, że proces integracji europejskiej podlega ciągłej ewolucji i nie jest zamknięty, a członkostwo we Wspólnocie jest otwarte na wszystkie państwa europejskie podzielające wartości: godności, wolności i równości człowieka.

By urzeczywistnić nasze przekonania Akademia Kadr Europejskich angażuje się w debatę publiczną w Polsce oraz ma ambicję kształcenia i przygotowania ludzi rozumiejących Europę i zdecydowanych by w ramach Unii realizować polski interes. Uważamy, że obecny proces przygotowania kadr na potrzeby administracji, instytucji UE i sektora prywatnego nie odpowiada rzeczywistym potrzebom i ambicjom Polski. Dostrzegamy lukę w kształceniu praktycznym, którą mamy ambicje wypełnić.

Fundacja Akademia Kadr Europejskich została powołana na kanwie prac nad kursem europejskim przygotowanym wspólnie ze Szkołą Główną Handlową przez założycieli i liderów Akademii.