Dr Joanna Tabor-Błażewicz

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania, adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik projektu rozwoju kompetencji „Wykładowcy SGH z PO WERem”, członek Komitetu Sterującego projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”, koordynator Szkoły Letniej – Summer University Warsaw 2019. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz dyrektora w Platformie Mediowej Point Group. Autorka książki „Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka”, Poltext, Warszawa 2013.

Zainteresowania naukowe obejmują obszary: zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności na zarządzania talentami, odkrywania własnych talentów, zarządzania kapitałem ludzkim, diagnozy własnego potencjału i tworzenia planów rozwojowych w krótkim i długim okresie, doskonalenia zawodowego pracowników, Work Life Balance oraz zarządzania czasem. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i podyplomowych, w tym m.in. „Trening diagnozy potencjału, coachingu i mentoringu” oraz „Zarządzanie talentami”. Realizuje zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych, od  uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wspierając ich w planowaniu swojego rozwoju. Doświadczenia zawodowe zdobywała zajmując się organizacją procesów szkoleniowych i projektów rozwojowych dla pracowników organizacji różnego typu.