Łukasz Lisicki

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz SGH na kierunku Zarządzanie. Uczestnik programu Akademia Energii organizowanego przez Fundację im. Lesława Pagi na Giełdzie papierów Wartościowych w Warszawie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał jeszcze na studiach, pracując w firmach z obszaru doradztwa regulacyjnego i inwestycyjnego dla sektora energetycznego. Odbył również staż w unijnej Agencji ds. Współpracy Regulatorów Energetycznych (ACER) w Ljubljanie w Departamencie ds. gazu ziemnego. 

W latach 2015-2016 pracował w Ministerstwie Energii w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się przede wszystkim legislacją UE w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, rynku gazu ziemnego UE oraz kwestiami związanymi z dyplomacją energetyczną. Z ramienia Ministerstwa Energii uczestniczył również w pracach grup roboczych w Radzie UE oraz grup eksperckich KE.

W latach 2016-2018 pełnił funkcję attache ds. energii w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Reprezentował Polskę w posiedzeniach Grupy roboczej ds. energii Rady UE. Odpowiadał za kwestie związane z: rynkiem gazu ziemnego, ropy naftowej, odnawialnymi źródłami energii, energią w transporcie oraz zewnętrznymi aspektami polityki energetycznej UE. Prowadził również negocjacje serii aktów legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Pakietu na rzecz Czystej Energii (przede wszystkim Dyrektywy i Rozporządzenia ws. wspólnego rynku energii elektrycznej, Dyrektywy OZE oraz Rozporządzenia ws. ACER).  

Z początkiem 2019 roku rozpoczął pracę, jako ekspert narodowy, w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmuje się wspólnym rynkiem energii elektrycznej i gazu ziemnego UE.  

Jest autorem publikacji w zakresie polityki energetycznej UE oraz rzecznictwa interesów gospodarczych w UE.