Profesor SGH, dr hab. Magdalena Proczek

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGH oraz Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego i studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej na UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze obejmują studia nad procesem integracji międzynarodowej, ekonomią rozwoju oraz działalnością organizacji międzynarodowych.

Pracownik naukowo-dydaktyczny SGH i innych uczelni ekonomicznych oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, wykonawca i współwykonawca badań w ramach podtrzymania potencjału badawczego jednostki, statutowych i własnych, z rezerwy Rektora SGH, współautor i autor oraz redaktor naukowy licznych publikacji, recenzent, współorganizator i prelegent konferencji, członek Rad Naukowych, członek komisji rekrutacyjnej, konkursowej, doktorskiej, stypendialnej, członek PECSA, PTE, opiekun Studenckiego Koła Naukowego, Europejskiego Forum Studentów AEGEE w SGH, promotor ponad 220 prac dyplomowych, uczestnik licznych szkoleń zawodowych.

Współwykonawca, kierownik, koordynator grantów i projektów zwłaszcza Jean Monnet Permanent Course, projektów ERASMUS+, Komitetu Badań Naukowych, MNiSW, NBP, MSZ, Narodowego Centrum Nauki. Podjęła współpracę m.in.: z Bankiem Światowym, UNDP, UNHCR, Amnesty International, Fundacją R. Schumana, Ambasadą Stanów Zjednoczonych, KSAP, NBP, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Uzyskała nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność dydaktyczną w 2002 r., 2004 r. i 2008 r., 2014 r., nagrodę zespołową I stopnia Rektora SGH za działalność naukową  2015 r., 2016 r., 2017 r. i 2018 r., nagrodę zespołową III stopnia Rektora SGH za działalność organizacyjną w 2018 r., nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2004 r., nagrodę indywidualną II stopnia Rektora SGH za pracę doktorską w 2005 r. oraz nagrodę indywidualną I stopnia Rektora SGH za pracę habilitacyjną w 2016 r.